$ DOLAR → Alış: 19,00 / Satış: 19,08
€ EURO → Alış: 20,49 / Satış: 20,57

İhale İlanı

İhale İlanı
  • 14.02.2020
  • 778 kez okundu

2020 Yılı Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü Akılbaba Orman İşletme Şefliği Böğürtlenbükü Orman Emvali Satış Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/65717
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİREBOLU
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeniköy Mahallesi Orman İşletme Cadde 28500
TİREBOLU/GİRESUN
c)Telefon ve faks numarası : 4544114747 – 4544112994
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :2020 Yılı Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü
Akılbaba Orman İşletme Şefliği Böğürtlenbükü
Orman Emvali Satış Deposunda Orman Emvali
İstifleme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :12840 m3 ve 1000 STER Orman Emvali
İstiflenecektir. Kısmi zamanlı İstif Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer :Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü, Akılbaba
Orman İşletme Şefliği, Böğürtlenbükü Orman
Emvali Satış Deposu (Tekkeköy / Güce)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.03.2020, işin bitiş tarihi
25.12.2020
d)İşe başlama tarihi : 15.03.2020
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme)
tarih ve saati : 21.02.2020 – 13:30
b)İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü Müdür
Yardımcısı Odası
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Emvali İstifleme ile Orman Emvali Tasnif ve Depolama İşleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ