$ DOLAR → Alış: 18,78 / Satış: 18,86
€ EURO → Alış: 20,50 / Satış: 20,58

İhale İlanı

İhale İlanı
  • 10.06.2020
  • 1.005 kez okundu

Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tirebolu Devlet Hastanesi Baştabipliği aşağıda bilgileri bulunan taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “Açık İhale Usulü ” ile 3 (üç) yıl süre ile 17/06/2020 tarihinde kiralanacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Açık Teklifte Şartname Bedeli 50,00- TL.’e olup, Şartname bedeli Hastane veznesine veya TR680001200937600005000069 Halk Bankası Giresun Şubesindeki hesap numarasına yatırılacaktır.) Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri Tirebolu Devlet Hastanesi Baştabipliği satınalma biriminden alınacaktır
MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
Söz konusu İhale Tirebolu Devlet Hastanesi Baştabipliği Başhekim Yrd. Odasında 17/06/2020 tarihinde Çarşamba günü, saat:10.00 da başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır.
MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
1-Muhammen Bedeli :1(bir) yıllık 30.000,00 TL.
Geçici Teminat Miktarı : 1(bir) yıllık 6.000,00 TL.
İhaleye Katılabilme Şartları:
2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
A-Gerçek kişilerden istenilen belgeler:
a. İkametgâh belgesi ve T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.
b. Tebligat için adres Beyanı
c. İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.
d. Geçici teminat belgesi (İhale konusu iş için Tirebolu Devlet Hastanesi Baştabipliği adına alınmış geçici teminata ilişkin alındı belgesi, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Geçici teminat teminat mektubu ise süresiz olacaktır.
e. Noter Tasdikli İmza beyannamesi Aslı.
f. İhaleye Vekaleten iştirak halinde ise istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname aslı
g. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
B- Tüzel Kişiler için İstenen Belgeler:
a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin odaya kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti,
b. Noter tasdikli imza sirküleri aslı ( Dernek olması halinde karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti)
c. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Yukarıda d bendinde sayılanlar teminat olarak kabul edilecektir.) Geçici teminat teminat mektubu ise süresiz olacaktır.
d. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi asılları
e. Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
f. İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.
g. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
C- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar.Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar irad kaydedilir.
Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale saatine kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ