$ DOLAR → Alış: 18,78 / Satış: 18,86
€ EURO → Alış: 20,50 / Satış: 20,58

İhale İlanı

İhale İlanı
 • 18.09.2020
 • 1.565 kez okundu

TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖRELE ŞEFLİĞİ 210 KOD NOLU YOL 2+200 KM BÜYÜK ONARIM VE YOL TAMİR İŞLERİ

 ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİREBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü Görele Şefliği 210 Kod Nolu Yol 2+200 Km Büyük Onarım ve Yol Tamir İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2020/488559

1-İdarenin

a)  Adı                                                                 : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİREBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Adresi : Yeniköy Mahallesi Orman İşletme Cadde 28500 TİREBOLU/GİRESUN
 2. Telefon ve faks numarası : 4544114747 – 4544112994

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

2-İhale konusu yapım işinin

a)  Adı                                                                 : Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü Görele Şefliği 210 Kod Nolu Yol 2+200 Km Büyük Onarım ve Yol Tamir İşleri

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Görele Şefliği 210 Kod Nolu Yol 2+200 Km Büyük Onarım ve Yol Tamir İşleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Görele Şefliği 210 Kod Nolu Yol 2+200 Km

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.2020 – 10:00

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İşletme Müdür Yardımcısı Odası

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ A(V) GRUBU

 

 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

 

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ