$ DOLAR → Alış: 18,78 / Satış: 18,86
€ EURO → Alış: 20,50 / Satış: 20,58

İhale İlanı

İhale İlanı
  • 13.11.2020
  • 1.391 kez okundu

TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ELEMAN LOJMANLARI ONARIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİREBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ELEMAN LOJMANLARI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü le hale edlecek olup, teklfler sadece elektronk ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı belgeler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/603948
1-İdarenn
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİREBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adres : Yeniköy Mahallesi Orman İşletme Cadde 28500 TİREBOLU/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4544114747 – 4544112994
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ELEMAN LOJMANLARI ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ELEMAN LOJMANLARI 8 ADET DAİRE ONARIM İŞİ Ayrıntılı belgeye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 20.11.2020 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yer (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin haleye katılabilmeler için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin belgeler e-teklifler kapsamında beyan etmeler gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterr Ticareti Sicil Gazetesi, bu belgelerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu belgelerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu belgeleri gösterir pay defter) le tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,
4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte dairenin onayı le alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına at olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mail müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeler: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere hale konusu ş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu halede benzer ş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümler:
4.4.1. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP:BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer şe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, haleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden hale dokümanını indirmeler zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza le imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte hale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerin, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine hale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu halede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekler tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14.Konsorsyum olarak haleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntem: Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ